Newspage

Språkgranskning för kvalitativa studier

Oavsett vilket område du är verksam inom är det alltid viktigt att använda ett korrekt språk. Detta gäller särskilt för kvalitativa studier, där forskaren måste kunna kommunicera effektivt med deltagarna och förstå nyanserna i vad de säger. Det kan därför vara bra att med att korrekturläsa texterna och se till så en ordentlig språkgranskning utförs på samtliga delar.

Ett bra ställe att börja när du granskar ditt språkbruk är med en ordbok. I synnerhet vill du se till att du använder rätt termer för de begrepp du diskuterar. Men det är sällan den enklaste och effektivaste vägen att gå.

Om du till exempel talar om forskningsmetoder vill du använda rätt facktermer (t.ex. ”etnografi” i stället för ”observation”). Kvalitativ forskning bygger ofta på djupintervjuer och fokusgrupper för att samla in data. Detta innebär att språket spelar en avgörande roll i forskningsprocessen. Det är viktigt att se till att det språk som används i kvalitativ forskning är lämpligt för sammanhanget och målgruppen. Detta innebär bland annat att man ska använda termer som är bekanta för deltagarna och undvika jargong.

Genom att språkgranska innan och efter översättning minskar risken för misstolkningar

Forskaren bör också vara medveten om den potentiella effekten av sitt eget språkbruk på forskningsprocessen. Om man till exempel använder termer som är förknippade med ett visst teoretiskt ramverk kan det påverka hur deltagarna svarar på frågorna. Det är även värt att överväga hur översättning kan påverka de uppgifter som samlas in vid kvalitativ forskning. Detta är särskilt viktigt när man arbetar med internationella deltagare eller när man samlar in data på flera språk.

När man granskar kvalitativa studier är det viktigt att undersöka det språk som används. Detta inkluderar att titta på de ord som används för att beskriva studien, samt hur data presenteras. Om studien till exempel riktar sig till en allmän publik bör språket vara tillgängligt och lätt att förstå. Däremot om studien riktar sig till en mer akademisk publik kan mer tekniska termer användas.

Det är också viktigt att kontrollera att uppgifterna presenteras på ett sätt som är lätt att följa. Detta innebär bland annat att tabeller och figurer är tydligt märkta och att jargong förklaras vilket även kan vara missvisande om det översätts utan att visa hänsyn till resterande del av texten.

Du kan få pris på korrekturläsning och språkgranskning hos företaget Gullvi Nilsson Översättningar som har över 37 års erfarenhet av korrekturläsningar, översättningar samt granskning på både svenska och engelska.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln